Vad är våldsamt motstånd och vad är det för straff om man döms för det?

Våldsamt motstånd innebär att man på något sätt gör motstånd mot någon (vanligtvis en polis eller en ordningsvakt) i dennes myndighetsutövning, men att det inte är ett sådant motstånd som innebär våld mot tjänsteman. Ett vanligt exempel på när våldsamt motstånd uppstår är när en polis eller ordningsvakt försöker gripa eller omhänderta någon som inte samtycker utan på olika sätt försöker försvåra detta, genom att streta emot, hålla sig fast eller göra sig tung. Motståndet behöver alltså inte, som man kan tro med tanke på namnet för brottet, var våldsamt utan även passivt motstånd kan anses var våldsamt motstånd.

Den typiska påföljden (straffet) för en person som blir dömd för våldsamt motstånd är 30-70 dagsböter. Det finns dock andra faktorer som kan spela in, som att man samtidigt döms för annan brottslighet eller att man återfallit i brott.

Vad kan jag begära skadestånd för?

Om du blivit utsatt för brott och i samband med brottet orsakats skada kan du begära skadestånd. Om du inte vet vilket belopp du ska kräva räcker det att du inledningsvis hos polisen uppger att du har ett skadeståndsanspråk. Detta kommer du i ett senare skede, senast före rättegången, att få specificera. Det är viktigt att du sparar skriftligt underlag såsom läkarintyg eller kvitto på de kostnader du haft i anledning av brottet.

Du kan begära skadestånd för:

  • Kränkning, schabloniserat skadestånd för det allvarliga angrepp på din personliga integritet som brottet inneburit. Du har typiskt sett blivit utsatt för misshandel, sexualbrott, olaga hot, rån, hemfridsbrott eller grov fridskränkning/kvinnofridskränkning.
  • Sveda och värk, skadestånd för personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under en akut sjuktid. Du har typiskt sett varit sjukskriven på grund av brottet.
  • Lyte och men, skadestånd för bestående skador. Du har typiskt sett fått ärr, förlorat en tand eller fått nedsatt syn, rörelseförmåga eller hörsel.
  • Skadad eller förlorad egendom. Din sak har typiskt sett blivit skadad eller stulits.
  • Andra utgifter på grund av brottet, till exempel inkomstförlust, resor, sjukvård och medicin.

Jag är kallad som misstänkt till förhör. Vilka rättigheter har jag?

Du är inte skyldig att svara på polisens frågor i förhör och du har heller ingen skyldighet att tala sanning. Du får dock inte falskeligen anklaga någon för brott då det i sig är ett brott.

Vad är straffet för att röka på?

Om man med ”röka på” menar att bruka cannabis (hasch/marijuana) eller någon annan narkotikaklassad substans så är det straffbart att göra det i Sverige. Påföljden är 30 dagsböter. Hur stor en dagsbot är baseras på ens inkomst.

Vem kan få ett målsägandebiträde och vad ska ett målsägandebiträde göra?

Om du blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, rån, grov fridskränkning/kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande eller annat brott som kan ge fängelse kan du få ett målsägandebiträde. Det kostar ingenting att ha ett målsägandebiträde.

Du kan namnge ett målsägandebiträde i samband med upprättandet av polisanmälan men även senare hos polisen/åklagaren när förundersökningen är inledd. 

Målsägandebiträdet ska stötta dig vid polisförhör och gå igenom förundersökningsprotokollet för att se om uppgifterna däri är rätt återgivna samt om något ska tilläggas.

Målsägandebiträdet ska under rättegången ge dig stöd och hjälp. Målsägandebiträdet ska föra ditt skadeståndsanspråk och hjälpa dig att precisera skadeståndets storlek.

Vad innebär samhällstjänst?

Samhällstjänst är en påföljd som du kan dömas till i kombination med exempelvis villkorlig dom. Om du döms till detta står det i domen hur många timmar samhällstjänst du ska utföra. Samhällstjänst innebär att du ska arbeta gratis för ”samhället”. Det kan exempelvis vara att arbeta i butik eller utomhus. Det är frivården (kriminalvården) som anvisar vart du ska genomföra den ådömda samhällstjänsten och arbetstiderna brukar anpassas så att man även ska kunna utföra sitt vanliga arbete eller studier.

Samhällstjänst är ett alternativ till fängelse och beroende på hur många månaders fängelsestraff domstolen anser att det du döms för motsvarar, så omräknas det till ett visst antal timmar samhällstjänst. Är exempelvis ”straffvärdet” en månads fängelse enligt domstolen så motsvarar det villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar.

Vad är en privat försvarare?

Till skillnad från en offentlig försvarare är en privat försvarare anlitad direkt av klienten och inte genom domstol. Klienten är också den som betalar den privata försvararens arvode. Det är vanligt att den privata försvararen begär att man betalar i förskott för sitt arbete. Blir man åtalad men frikänd för brott kan man begära skälig ersättning av domstolen för de kostnader man haft för sin privata försvarare.

Det kan finnas flera anledningar till varför en person vill anlita en privat försvarare. Ett exempel är att man är misstänkt för ett brott som inte når upp till en sådan allvarlighetsgrad att domstolen tycker att man har behov av en offentlig försvarare. Det är i regel brott som endast renderar böter, exempelvis snatteri, våldsamt motstånd, ringa narkotikabrott eller olovlig körning (av normalgraden).

Ett annat exempel är att man fått en offentlig försvarare som man inte är nöjd med, men att domstolen inte godkänt en begäran om byte av offentlig försvarare och att man då hellre betalar ur egen ficka för att få den försvarare man verkligen vill ha.

Till skillnad från en offentlig försvarare behöver en privat försvarare inte vara advokat. Det är dock inte att rekommendera att man anlitar någon som inte advokat då en denne knappast har den nödvändliga erfarenhet som krävs för att erbjuda ett kvalificerat försvar i domstol.